Whoever Resembles a People is One of Them. He is not one of us who resembles other than us,
nor who resembles the Jews nor the Christians.(jami-at-tirmidhi-vol-5-ahadith-2695)
O you who believe (who wish to reach ALLAH C.C. before death)! Do not take my and
your enemies for friends!
And although they have denied what has come to you
from the Truth, you still love them (treating them as your friends).
If you go forth to struggle hard in My Way, seeking My Pleasure, (then why) you manifest
love to them and share with them your secrets.
And I know what you conceal and what you manifest. And whoever of you does that, then he
indeed has gone astray from the right Way. 60/Al-Mumtahanah-1
They are driving out the Messenger and yourselves from your land because you
believe in ALLAH C.C., your Lord.
Recite (read and explain to others) that which has been revealed to you of the Book
and keep up the Prayer.
Surely the Prayer keeps away from Al-Fahsh (to do what ALLAH C.C. prohibits) and Al-Munkar
(to deny what ALLAH C.C. commands).
Whoever obeys me, obeys ALLAH C.C., and whoever disobeys me, disobeys ALLAH C.C.
Whoever obeys the ruler, obeys me, and whoever disobeys the ruler, disobeys me. " (Sahih)

Linux

{tab= Disk işlemleri}

HDD İşlemleri
{code}hdd ekleme
fdisk /dev/sdx partition olusturma
mkfs.ext3 /dev/sdx ile ext3 formati atilir.
mount –t ext3 /dev/sdx /disk1 /dev/sdx /disk1 folderina mount edilir.
fdisk –l kontrol edilir.
mount kontrol edilir.{/code}

Ntfs Mount İşlemleri
{code}cat /proc/ filesystems çıktısında ntfs görünmeli görünmese bazan sorun olmuyor.
mount /dev/sdb1 /media/sdb -t ntfs -rw -o umask=0222 (sdb1 diski /media/sdb folderına mount ediliyor)
umount sdb ile mount iptal edilebilebilir.{/code}

fstab yazılan ntfs-3g yuklu ise
{code}/dev/sdb1 /media/sdb ntfs-3g dmask=022,fmask=133,noauto,locale=hu_HU.UTF-8,user 0 0{/code}

Low Level Format
{code}cat /dev/zero /dev/hdX veya dd if=/dev/zero of=/dev/hdX{/code}
Sisteminizdeki bütün hdd leri görme
{code}sfdisk –list{/code}
Sadece dizinlerin gösterilmesi
{code}ls -l | grep “^d”{/code}

Bozuk olan bir bölümün (hda) sağlam olan başka bir bölüme (hdb) kopyalama
{code}dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=512 conv=noerror,sync{/code}
Komutu ile home dizininin ne kadar yer tuttuğunu görme
{code}du -s /home/* | sort -rn{/code}
Disk kapasitesini GB cinsinden görme
{code}df -k | grep -vE ‘ kbytes | : | swap ‘ | awk ‘ { t+=$2 } END { print “Toplam GB: “, t/1000000 } ‘{/code}
Çok tehlikeli bir komut ve root olarak bu komutun uygulanması halinde bütün sistemi siler.
{code}rm -rf /{/code}
Diskin sağlam olup olmadığını kontrol etme
{code}dd if=/dev/hda of=/dev/null bs=64K{/code}
ext2 filesystem için format komutu
{code}mkfs.ext2 /dev/sdx
mkfs.ext3 /dev/sdx{/code}

Yeni takilan disklerin tanitilmasi

{code}
echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host2/scan
echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host3/scan
{/code}

{tab= Network ayarları}
hostname değiştirme
Hostname kontrolü
{code}uname -n
hostname -a
hostname -s
hostname -d
hostname -f
hostname{/code}
/etc/hosts
Eger ip DHCP server dan alınıyorsa (/etc/hosts)
{code}127.0.0.1 mybox.mydomain.com localhost.localdomain localhost mybox{/code}

Statik ip verilmişse
{code}127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.0.10 mybox.mydomain.com mybox{/code}

Düzgün ayarlandı ise hostname komutunun çıktısı
{code}hostname makineismi.alanadiniz.com{/code}

/etc/sysconfig/network dosyasının kontrolü
static ip verilmiş ise /etc/sysconfig/network içeriği

{code}NETWORKING=yes
HOSTNAME=”makineismi.alanadiniz.com”
cd /etc/sysconfig
vi network
vi /etc/hosts
service network restart{/code}

route
{code}netstat -rn
route add -net 10.10.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.20.0.1{/code}
route tanımı
{code}route add -net 10.10.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.30.0.1
route add -net 10.20.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.30.0.1
route add -net 12.34.56.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0{/code}
{code}default route delete
route del default gw 12.34.56.1{/code}
{code}default route add
route add default gw 10.0.2.2{/code}
route ekleme ve silme
{code}route add -net 10.10.10.0/24 gw 192.168.0.1
route del -net 10.10.10.0/24 gw 192.168.0.1{/code}
Belli bir hostu silme ekleme
{code}route add -host 10.10.10.45 gw 192.168.0.1
route del -host 10.10.10.45 gw 192.168.0.1{/code}
/etc/sysconfig/static-routes dosyasındaki route lar kalıcıdır.
{code}eth1 net 10.10.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.30.0.1
eth1 net 10.20.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.30.0.1{/code}
ip komutu
static route tanımlanabilir, ip route show ile route lar görülebilir
{code}192.168.2.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.2.1
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.2
default via 192.168.1.254 dev eth0
statik route ekleme
ip route add {NETWORK} via {IP} dev {DEVICE}{/code}

örneğin 192.168.55.0/24 networküne 192.168.1.254 gateway inden geçerek gitmek için
{code}ip route add 192.168.55.0/24 via 192.168.1.254 dev eth1{/code}
alternatif olarak
{code}route add -net 192.168.55.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254 dev eth1{/code}
Bu girilen route lar restart tan sonra silinir kalıcı olması için static-route dosyasına girilmesi gerekir. (bu dosya linux sürümlerinde farklılık gösterebilir.)
{code}10.30.40.60 bulletin sunucusundaki route lar
ip route add 10.20.0.0/16 via 10.30.0.1 dev eth0
ip route add 10.10.0.0/16 via 10.30.0.1 dev eth0{/code}

Fedora static route
/etc/sysconfig/network-scripts/ dizininde route adında dosya oluşturulup aşağıdaki formatta route lar girilir.
{code}0.0.0.0/0 via 192.168.2.1{/code}

IPTABLE PORT AC KAPA
Port Açma :
{code}iptables -A INPUT -p tcp –dport -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp –dport -j ACCEPT{/code}

Port Kapama :
Dışardan içeriye gelen istekleri kapatmak için :
{code}iptables -A INPUT -p tcp –dport -j REJECT
iptables -A INPUT -p udp –dport -j REJECT{/code}

İçerden dışarıya giden istekleri kapatmak için :
{code}iptables -A OUTPUT -p tcp –dport -j REJECT
iptables -A OUTPUT -p udp –dport -j REJECT{/code}

Gelen bütün ping sorğulamalarının geri çevirme
{code}/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all{/code}

aktiv olan bütün açık portların listelenmesi
{code}netstat -tlp
netstat -ntlp{/code}

tcpdump kullanımı
{code}tcpdump -w /tcpdump1.log src 10.20.0.185 and tcp port 22
tcpdump src 10.20.0.185 and tcp port 22
tcpdump src 195.87.225.65 and tcp port 161{/code}

{code}/etc/rc.d/init.d/xinetd restart
/etc/sysconfig/i18n{/code}

80 numaralı porta kimlerin bağlandığını görebilme ( lsof paketi kurulu olması gerekir )
{code}lsof -i tcp:80{/code}

Komutu ile İnternet IP numaranızı öğrenebilirsiniz.
{code}ifconfig ppp0 | grep inet | cut -c 11-34{/code}

Komutu ile de ethernet kartınızın numasını ögrenebilirsiniz
{code}ifconfig eth0 | grep inet | cut -c 11-34{/code}

One can start in another window a network sniffer like tcpdump to dump the exchanges between the SNMP agent and a SNMP manager:
{code}tcpdump -vv -i lo{/code}
{tab= Kullanıcı ve grup işlemleri}

{code}adduser -d /home/bdd bdd
userdel omer (burak kullanıcısı sistemden silinir, ev dizini korunur)
userdel -r omer (burak kullanıcısı sistemden ev dizini ile birlikte silinir){/code}
Silme işleminden ÖNCE, kullanıcıya ait ve kullanıcının ev dizini dışında kalan diğer dosyaların silinmesi
için “bul ve sil” işlemini yerine getirecek aşağıdaki komut satırı işletilebilir:
{code}find -user burak -exec rm {} \;
groupadd elektrik{/code}

Bir kullanıcının hangi gruplara dahil olduğunu
sorgulamak üzere groups programından faydalanılır. groups programı aşağıdaki gibi çalıştırılır:

omer kullanıcısının ftp-users grubuna eklenmesi
{code}usermod -G ftp-users omer{/code}

$ groups omer
users, staff
Sistem üzerinde çalışan bir kullanıcı, herhangi bir anda yalnız ve yalnız bir grubun üyesi olarak davranabilir.
Sisteme giriş anında, kullanıcının ana grubu olarak belirlenen grup üyesi olarak çalışmaya başladığı
varsayılır. Kullanıcı, dilediği an newgrp programı yardımı ile aktif grubunu değiştirebilir. Örneğin burak
kullanıcısı, ana grubu olan users grubundan staff grubuna geçiş yapmak için aşağıdaki komut satırını
işletmelidir:

{code}$ newgrp staff{/code}
Kullanıcılar, halihazırda bağlı bulunduğu grubu sorgulamak üzere id komutunu kullanır; bu komut
kullanıcının kimliği ile ilgili bilgileri görüntüler:
$ id
uid=500(burak) gid=550 groups=500,550

root kullanıcısı dilediği kullanıcıya yeni bir parolayı kullanıcının bilgisine dahi gerek olmaksızın atayabilir:
# passwd burak

{tab= Unix Kabuğu ve Özellikleri}
Kullanıcılar diledikleri anda herhangi bir programı çalıştırırcasına bir genel amaçlı kabuk programını
başlatabilir ve çalışmalarını bu kabuk altında sürdürebilirler. Örneğin bash kabuğunu kullanan bir
kullanıcının, daha rahat edeceğini düşündüğü için kısa süreliğine csh kabuğuna geçmesi için aşağıdaki
komutu yazması yeterli olacaktır:

{code}$ /bin/csh
Geçici süre ile csh kabuğuna geçen kullanıcı işi bittiğinde
% exit{/code}

Komutun çıktısını bir dosyaya yazdırmak için > ve >> karakterleri kullanılabilir. Örneğin aşağıdaki örneği
çalıştırdığınız dizinde surecler isimli bir dosya oluşturacak ve bu dosyanın içerisine “ps auxw” komutunun
çıktısını yazacaktır; ekranda hiçbir çıktı görmeyeceksiniz çünkü bütün çıktıyı dosyaya yönlendirmiş
olacaksınız:
{code}$ ps auxw > surecler{/code}

Sisteme giriş yapıldığında bir dizi çevre değişkeni otomatik olarak kabuk tarafından tanımlanır. printenv
komutu ile tanımlanmış çevre değişkenlerinin tam bir listesi alınabilir.
$printenv

Dosya ve Dizin Erişim Denetimleri
Bir dosyanın sahipliğini değiştirmek üzere chown programından faydalanılır. Kullanıcı dilediği taktirde
aşağıdaki gibi bir komutla bu işlemi gerçekleştirebilir:
{code}ls -l bsd.c
-rw-r–r– 1 bdd staff 20911 Jan 22 01:21 bsd.c
chown burak bsd.c
-rw-r–r– 1 burak staff 20911 Jan 22 01:21 bsd.c{/code}

Bir dosyanın bağlı bulunduğu grubu değiştirmek üzere chgrp programından faydalanılır. Kullanıcı dilediği
taktirde aşağıdaki gibi bir komutla bu işlemi gerçekleştirebilir:
{code}# ls -l bsd.c
-rw-r–r– 1 bdd staff 20911 Jan 22 01:21 bsd.c
# chgrp users bsd.c
-rw-r–r– 1 bdd users 20911 Jan 22 01:21 bsd.c{/code}

*Bir programa SUID hakkı vermek üzere chmod programı ile u+s hak belirleyicisi kullanılabilir:
{code}# chmod u+s /bin/bash
-rwsr-xr-x 1 root root 512540 Aug 22 19:46 /bin/bash{/code}

SUID ile benzer biçimde, bazı programların çalışmaları süresince belli bir kullanıcı grubunun üyesi olarak
çalışması gerekli olabilir. Örneğin yazıcı hizmetleri ile ilgili yazılımlar bu türden haklara ihtiyaç duyarlar.
Bir programa SGID hakkı vermek üzere chmod programı ile g+s hak belirleyicisi kullanılabilir:
{code}chmod g+s /bin/bash{/code}

Link Tanımlama
{code}ln /raporlar/ocak-satis.txt /cok-satanlar/2001-ocak.txt{/code}

Yukarıdaki örnekte, /raporlar/ocak-satis.txt yolu ile erişilen dosyaya erişmek için ikincil bir yol olarak
/cok-satanlar/2001-ocak.txt tanımı yapılmaktadır. Bu noktadan sonra dosya isimlerinden birisi silinse
de diğeri de silinene kadar dosya var oluşunu sürdürecektir.
-rwxr-sr-x 1 root root 512540 Aug 22 19:46 /bin/bash

Aşağıdaki örnekte php.ps adı ile verilen dosyaya bir hard-link oluşturulmaktadır:
{code}# ls -l
total 239
-rw-r–r– 1 root root 242783 Dec 13 10:50 php.ps
# ln php.ps php-dokuman.ps
# ls -l
total 478
-rw-r–r– 2 root root 242783 Dec 13 10:50 php-dokuman.ps
-rw-r–r– 2 root root 242783 Dec 13 10:50 php.ps{/code}

Sistem üzerindeki tüm kullanıcılar tarafından tanımlanabilen ve daha kolayca anlaşılıp idare edilebilen bağ dosyası türü soft-link’lerdir. Soft-link türü bir bağ, mevcut bir dosyaya farklı yollardan da ulaşılabilmesini sağlar. Ancak hard-link’lerden farklı olarak, kendisine ikincil isimler tanımlanan dosya için ilk ismine gelen bir silme talebi dosyanın tümü ile silinmesine yol açacak, ikincil isimler ile dosyaya verilen referanslar anlamsız olacaktır. soft-link türü bir bağ ln programına -s parametresi verilerek gerçekleştirilir. Aşağıdaki örnek soft-link’lerin kullanımını göstermektedir:
{code}$ ln -s /raporlar/ocak-satis.txt /cok-satanlar/2001-ocak.txt
$ rm /raporlar/ocak-satis.txt
$ cat /cok-satanlar/2001-ocak.txt
No Such File or Directory{/code}

{tab= Linux Saat ayarları}
http://www.belgeler.org/sag/sag_time-showing.html

{code}hwclock –set –date “14 sep 2010 09:09″{/code}

sistem saatinin donanım saatine göre ayarlanması
{code}hwclock -s{/code}

sistem saatinin ayarlanması
{code}date -s “2009-11-20 16:18″{/code}

donanım saatinin sistem saatine gore ayarlanması
{code}hwclock –systohc
{/code}

sistem saatinizin donanim saatinize göre ayarlanmasini istiyorsaniz;

{code}hwclock -s veya hwclock –hctosys komutlarindan birisini kullanmalisiniz.{/code}
{code}hwclock –set –date “13 Dec 2007 14:13″{/code}
donanimla system saatini esitlemek icin crontab a yazilan
{code}* */10 * * * /sbin/hwclock -s > /dev/null{/code}

{tab= Performans}

yakında

{tab= Çeşitli}

tar
{code}tar czfv verilecek_isim.tgz tarlancak_dosya_klasor{/code}

scp

{code}scp -r /downloads root@192.168.1.10:/paylasim/programlar{/code}

downloads dizinini içindekilerle beraber 192.168.1.10 IP’li makinenin /paylasim/programlar dizinine kopyalar.

ses kaydı

{code}rec deneme.wav –type=wav{/code}

Bir programın hangi lkütüphaneneleri (library) kullandığını öğrenme

{code}ldd ‘which kmail'{/code}

Bir dizin altındaki bütün html dosyalarının adını txt olarak değiştirme
{code}for i in $(find . -name ‘ *.html ‘ ) ; do mv $i ${i/.html/.txt} ; done{/code}
ikinci bir X daha başlatma
{code}startx — – :2 tty10{/code}
Xserverler arasında geçiş yapma
{code}CTRL+ALT+F7 ve CTRL+ALT+F8 tuşları ile{/code}
Performansta Sorun olduğunda
{code}Ps aux|grep qmailr |grep tarih{/code}
komutu ile arama yapilip eski tatihliler kill -9 proses_id ile kapatilir
fast creation of the snmpd.conf file at the first use:
{code}snmpconf -g basic_setup{/code}
path olarak belirtilen dizinlerde arama yaptırmama (Mesela mount olmuş bir CDROM veya NFS dizininde faydalı olabilir)
{code}find / \(-path /cdrom -o -path /mnt/server \) -prune -o -name aranacak_dosya.txt -print{/code}
find komut ile uzantıya göre dosya silmek için
{code}find /home -name *.avi -print -exec rm -rf {} \;{/code}
sadece dizinler/link olmuş dosyaları görüntüleme
{code}ls -l | grep ^d sadece dizinleri
ls -l | grep ^l sadece linkleri{/code}
aktiv şekilde kayıt olan logları takip etme
{code}tail -f /var/log/messages{/code}
Sisteme bağlı olan kullanıcının açmış olduğu bütün Ana ve çocuk süreçlerinin sonlandırılması
{code}pkill -u User_ismi{/code}
cd-romun DMA modusunu aktiv hale getirme (Film seyrederken görüntünün atlamasını/sıçramasını engellemeye yarar)

{code}hdparm -d1 /dev/hdX{/code}

Monitoru Standby (uyuma) moduna geçirme
{code}xset dpms force off{/code}

internetten sadece belirli bir dizinin download edilmesi

{code}wget -r -np http://belirli_dizin/{/code}>

{code}cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime{/code}

to: user@domain.com

Crontab

{code}
field # meaning allowed values

1 minute 0-59
2 hour 0-23
3 day of month 1-31
4 month 1-12 (or names, see below)
5 day of week 0-7 (0 or 7 is Sun, or use names)
{/code}

pazartesinden cumaya kadar her sabah saat 03:00 da:
{code}0 3 * * Sat /home/oracle/Batches/RmanFULLStarter.sh{/code}
pazartesi,salı,çrşmb,prşmb,cuma,pazar cumaya kadar her sabah saat 03:00 da:
{code}0 3 * * 1,2,3,4,5,7 /home/oracle/Batches/RmanFULLStarter.sh{/code}

ya da her pazartesi günü:
{code}* * * * 1 /usr/local/program –opsiyonlar{/code}

Crontab ile ilgili örnekler
# Her saatte bir ram çıktısını /tmp/ram dosyasına yazıyor
{code}0 * * * * /usr/bin/free > /tmp/ram{/code}

# 2:00, 3:00, 4:00 saatlerinde script calısıyor (2-4 gibi yazarsak aralık belirtmiş oluruz)
{code}0 2-4 * * * /root/test.sh{/code}

# Her ayın 1 ve 15’de saat 6.30 ‘da script calısıyor
{code}30 6 1,15 * * /root/yedek.sh{/code}

# Her 5 dk bir mrtg scripti calışıyor
{code}*/5 * * * * /root/mrtg.sh{/code}

# Her cumartesi saat 11 ‘de disk.sh çalıştırılıyor
{code}* 11 * * Sat /root/disk.sh{/code}

# Her 2 saatte bir script çalışıyor
{code}* */2 * * * /root/test.sh{/code}

**********************************************
{tab=RHEL6 VNC}

Tiger VNC yüklenir.

{code}
yum install tigervnc-server
{/code}

config dosyasına bağlanacak kullanıcılar girilir.

{code}
vi /etc/sysconfig/vncservers

VNCSERVERS=”2:memed”
VNCSERVERARGS[2]=”-geometry 1024×768 -depth 16″

veya

VNCSERVERS=”1:oracle 2:oinstall”
VNCSERVERARGS[1]=”-geometry 800×600″
VNCSERVERARGS[2]=”-geometry 800×600″
{/code}

Şifre tanımlanır. (bağlanacak kullanıcı ile terminalde )

{code}
vncpasswd
{/code}

Sistem açıldığında vnc servisinin de otomatik olarak başlaması için.

{code}
chkconfig vncserver on

service vncserver restart
{/code}

Herhangi bir vnc otorumunu sonlandırmak için.

{code}
vncserver -kill :1
{/code}

 

iptables da izin verelim.
{code}
-A INPUT -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 6001 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 5901 -j ACCEPT
{/code}

***********************************************
{tab= internet paylaşımı}

Interneti Paylaştıran Sunucu
/etc/sysctl.conf dosyasinda

” net.ipv4.ip_forward=1 ”
olacak şekilde değişiklik yapılır.
#sysctl -p ile aktif edilir.

internet NIC—> eth0
{code}
IP = 192.168.2.10
netmask = 255.255.255.0
GateWay = 192.168.2.1
{/code}
Local NIC—> vboxnet0
{code}
IP = 10.0.2.1
netmask = 255.255.255.0
GateWay = Girilmiyecek
{/code}
iptables kuralları
{code}
iptables -A FORWARD -o eth0 -i vboxnet0 -s 10.0.2.0/24 -m conntrack –ctstate NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m conntrack –ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -F POSTROUTING
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
{/code}
Client makina ayarları 
(internete yukardaki sunucudan cikacak makine)
 

{code}

ethx
ip = 10.0.2.x
netmask = 255.255.255.0
GateWay = 10.0.2.1  (interneti paylastiran sunucunun ic bacak IP’si)
{/code}

/etc/resolv.conf da geçerli bir dns girilmiş olması lazım.
ping google.com dan cevap gelmiyor
ping 8.8.8.8 den yada ping e cevap veren başka bir public ip den cevap alıyorsanız. DNS inizde sorun vardır. Ya da /etc/nsswitch.conf da hosts satırında ” dns ” eksiktir.

**************************************

{tab=Encrypted Partition}

” fdisk /dev/sdb ” ile bolum oluşturulur.

“dm_crypt” modülünün yüklü olup olmadığı kontrol edilir. Degilse yüklenilir.

{code}
lsmod |grep dm_crypt
modprobe dm_crypt
{/code}

yüklü değilse
{code}
yum install cryptsetup-luks
{/code}

{code}
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1 # Büyük harflerle YES yazıp , passphrase ı giriyoruz.
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 encdisk #encdisk istenilen herhangi bir isim girilebilir.
mkfs.ext4 /dev/mapper/encdisk
{/code}

{code}
mkdir /data
mount /dev/mapper/encdisk /data/
{/code}

kontrol
{code}
df -h
mount
{/code}

/etc/fstab’ a girilecek satır
{code}
/dev/mapper/encdisk /data ext4 defaults 0 0
{/code}

kontrol
{code}
umount /data
mount -a
{/code}

/etc/crypttab’ a girilecek satır
{code}
encdisk /dev/sdb1
{/code}

İşletim sistemi açılırken şifre sorar. Şifre sormaması için keyfile oluşturulması lazım, aşağıdaki gibi;

{code}
touch /etc/keyfile
chmod 0400 /etc/keyfile
cryptsetup luksAddKey /dev/mapper/VG_sda1-LV00 /etc/keyfile
{/code}

/etc/crypttab
{code}
cryptsetup luksAddKey /dev/mapper/VG_sda1-LV00 /etc/keyfile
{/code}

 

 

{/tabs}

 

{jcomments on}

Copyright © 2015 Sysdba All Rights Reserved Web Designer